ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී වියත් මග හෝ එළිය සංවිධානවලට නාමයෝජනා ලබා නොදෙන බවත්, එම සංවිධානවල සාමාජිකයන්ට  ඕනෑ නම් දැනට පවතින සන්ධානයේ සාමාජික පක්ෂයකින් නාමයෝජනා ලබාගත යුතු බවත් අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩුවේ පක්ෂයක නායකයෙක් කීය.

ජනවාරි 28 වැනිදා එම සන්ධානයේ පක්ෂ නායකයන්ගේ රැුස්වීම පැවති බවත්, එම රැුස්වීමේදී ඉදිරි මහමැතිවරණයේ නාමයෝජනා ලැයිස්තුවලට නම් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව ඇති කරගත් එකඟතා පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් එම පක්ෂ නායකයා එසේ කීය.

ඉදිරි මහමැතිවරණයට නාමයෝජනා සකස් කිරීමේදී, අවසාන ලැයිස්තු පිළිබඳව තීරණ ගන්නේ සන්ධානයේ සාමාජික පක්ෂවල නායකයන් එක්ව, කමිටුවක් ලෙස ක‍්‍රියා කරමින් බව ඔහු කීය. එක් එක් දිස්ත‍්‍රික්කවලින්  ඒ ඒ පක්ෂවලට ලබාදෙන නාමයෝජනා පිළිබඳව එහිදී කතාකරන බව ඔහු කීය.

කෙසේ වෙතත් එහිදී නාමයෝජනා ලබාදෙන්නේ සන්ධානයේ සාමාජික පක්ෂවලට පමණක් බවත්, ඊට පිටින් ඇති සංවිධානවලට නාමයෝජනා ලබා නොදෙන බවත් ඔහු කීය. ඔහු එසේ කීවේ වියත්මග සංවිධානයේ සාමාජිකයන්ට නාමයෝජනා ලබාදෙන්නේ කෙසේදැයි අප කළ විමසීමේදීය.

සන්ධානයේ සාමාජික පක්ෂයක සාමාජිකත්වය දැනට නැති පුද්ගලයෙකු නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාගන්නට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම්, සන්ධානයේ සාමාජික පක්ෂයක් සමඟ එකඟ වී එම පක්ෂයට ලැබෙන අවස්ථාව මත නාමයෝජනා ලබාගත යුතු බව ඔහු කීය.