ඉල්ලූම සපුරා ගැනීම ස`දහා ප‍්‍රමාණවත් විදුලි ජනන හැකියාවක් තිබියදී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පසුගිය පෙබරවාරි 03 දින විදුලිය කපා හැර ඇතැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් ස`දහන් කර ඇත.

විදුලිබල විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට එම වාර්තාව පෙබරවාරි 27 දින මහජන උපයෝගිතා කොමිසම යොමුකර ඇත.

පෙබරවාරි 03 දින විදුලිය කැපීම සම්බන්ධයෙන් විෂයභාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පත්කළ සය පුද්ගල කමිටුවක් ලබාදුන් වාර්තාවකින් ද කියා තිබුණේ එම දිනයේදී අතිරික්ත විදුලි ජනන හැකියාවක් තිබියදී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විදුලිය කපා හැරීමක් සිදුකර ඇති බවය.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නිකුත් කර ඇති වාර්තාව අනුව එම දිනයේදී මෙගාවොට් 105 ක අතිරික්ත විදුලි ජනන හැකියාවක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට තිබී ඇත.

එම හේතුව නිසා එදින විදුලිය කපා හැරීම වැළැක්වීමට විදුලි බල මණ්ඩලයට හැකියාව තිබූ බව පෙන්වා දී ඇති කොමිසම මේ ආකාරයට අවසර නොගෙන නොදන්වා විදුලිය කැපීම විදුලිබල පනත උල්ලංඝනය කිරීමක් බවද එම වාර්තාවේ ස`දහන් කර ඇත. එම නිසා ඊට හේතු කාරණා දන්වන ලෙසද කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇත.