ඉල්ලූම සපුරා ගැනීම ස`දහා ප‍්‍රමාණවත් විදුලි ජනන හැකියාවක් තිබියදී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පසුගිය පෙබරවාරි 03 දින විදුලිය කපා හැර ඇතැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් ස`දහන් කර ඇත. විදුලිබල විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට එම වාර්තාව පෙබරවාරි 27 දින මහජන උපයෝගිතා කොමිසම…