වායු ¥ෂණයට ලක්වූ දිල්ලි නගරයේ එක් දවසක් ගත කිරීම සිගරැුට් 50ක් පානය කිරීමකට සමානයි. ‘මම පෙණහලූ සැත්කමක් සඳහා පෙණහලූ විවෘත කරද්දී රෝස පැහැ සාමාන්‍ය පෙණහලූ දකින්නේ ඉතා කලාතුරකින්.‘ දිල්ලියේ වෛද්‍යවරයෙකු වන අරවින්ද් කුමාර් කියා තිබුණේ ඒ බලපෑම නිසායි. දිල්ලි නගරය පුරාවට බිම බලද්දී දැවැන්ත ¥විලි…