තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 58601 ක් ප‍්‍රතික්ෂේප වීම පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමුවිය යුතු බව පැෆරල් සංවිධානය නොවැම්බර් 07 දින සිය දෙවන නිරීක්ෂණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් සඳහන් කරයි.

මෙම ප‍්‍රතික්ෂේප තැපැල් ඡුන්ද අයදුම්පත් සමහරක් ආයතන ප‍්‍රධානීන්ගේ නොසැලකිලිමත්භාවය නිසා සිදුවී ඇති බවත් නිරීක්ෂණය වූ බව එම සංවිධානය සඳහන් කරයි.

අනෙක් අයදුම්පත් ප‍්‍රතික්ෂේප වී ඇත්තේ අයදුම්පත් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට නොදැනීම හා නියමිත දිනට නොලැබීම හේතුවෙන් බව එහි සඳහන්ය.

ජනාධිපතිවරණයට අදාලව තැපැල් ඡුන්ද ප‍්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඉල්ලූම්පත් 717918ක් යොමුකර තිබුණද ඒ සඳහා සුදුසුකම ලබා ඇත්තේ 659306ක ප‍්‍රමාණයක් පමණි.

තැපැල් ඡුන්ද ප‍්‍රකාශ කිරීම් ඔක්තෝබර් 31, නොවැම්බර් 01, 04 හා 05 දිනවල පැවති අතර එම දිනවල ඡුන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වූ පිරිසට නොවැම්බර් 07 දින ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබාදී තිබුණි. මෙවර තැපැල් ඡුන්ද භාවිතා කිරීම මධ්‍යස්ථාන 7920කදී සිදුකර තිබුණි.

ඉඳුවර බණ්ඩාර