සියයට අට දක්වා අඩුවූ වැට්බදු සහනය මත්පැන් හා සිගරට් සඳහා ක‍්‍රියාත්මක නොවන බව සම කැබිනට් ප‍්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වෙමින් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

අඩුකළ වැට් බද්ද මත්පැන් හා සිගරට් නිෂ්පාදනයේදී අයකරන නිෂ්පාදන බද්දට එකතු කර ඇති බව එහිදී අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව මත්පැන් හා සිගරට් නිෂ්පාදනවලට මිල අඩුවීමක් සිදුනොවන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර