රූපවාහිනී නාලිකාවලින් හා ගුවන් විදුලි නාලිකාවලින් ප‍්‍රචාරය කරනු ලබන ගීත සඳහා ඒවාහි නිර්මාණකරුවන්ට කර්තෘභාග ගෙවිය යුතු බවට පාර්ලිමේන්තුවේ අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.


ඒ අනුව රූපවාහිනී නාලිකාවකින් ප‍්‍රචාරය කරනු ලබන ගීතයක් සඳහා රුපියල් 100 ක මුදලක්ද ගුවන්විදුලි නාලිකාවකින් ප‍්‍රචාරය කරනු ලබන ගීතයක් සඳහා රුපියල් 30ක මුදලක්ද එම ගීතවල නිර්මාණකරුවන්ට ගෙවිය යුතුය.


ගීතවල කතෘ භාගය නොගෙවන රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි නාලිකා සම්බන්ධයෙන් ඒවාහි වාර්ෂික බලපත‍්‍ර අලූ‍ත් කිරීමේදී විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම සොයාබැලිය යුතු බවත් එම කාරක සභාව තීරණය කර ඇත. එමෙන්ම කතෘභාග ගෙවීම් ඔස්කා හා ඇට්කෝ යන ඒ සම්බන්ධයෙන් පිහිටුවා ඇති ගායක ගායිකාවන්ගේ හා ගීතවලට අදාල අනෙකුත් නිර්මාණකරුවන්ගේ සංවිධාන මගින් සිදුකළ යුතු බවත් එම කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.


මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී එම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතා පැවසුවේ දෙසැම්බර් 05 වැනිදා රැුස්වූ කාරක සභාව වැඩිදුරටත් තීරණය කරනු ලැබුයේ ගීතවල කතෘභාග නොගෙවීම වැළැක්වීමට අදාල නීතියක්ද ඉදිරියේදී පැනවිය යුතු බවය.