ලේක්හවුස් ආයතනය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ලද ‘රැස’ පුවත්පත ජනවාරි 29 වන දින වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

රැස පුවත්පත 2018 ජනවාරි මස 11 වැනි දින ආරම්භ කර තිබුණී. රැස  පුවත්පතේ සේවය කළ මාධ්‍යවේදීන් මේ වන විට ලේක්හවුස් ආයතනයේ දිනමිණ පුවත්පතට අනුයුක්ත කර ඇති අතර ඉදිරියේදී ඔවුන්  ආයතනය තුළ ඇති වෙනත් පුවත්පත්වලට අනුයුක්ත කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මාධ්‍යවේදීන් කොන්ත‍්‍රාත් ක‍්‍රමය යටතේ රැස පුවත්පතට සේවය කළ අතර රැස පුවත්පත පාඩු ලබන පුවත්පතක් යැයි පවසමින් මෙසේ වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.