පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය වසා දැමීමෙන් පසු එය මගින් මාධ්‍ය වෙත මෙතෙක් නිකුත් කරන ලද තොරතුරු ඉදිරියේදී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් මගින් නිකුත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.


පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය වසා දැමීමෙන් පසු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර භාවිතා කළ ජංගම දූරකථන අංකය විසන්ධි කර ඇති අතර එම ඒකකයේ තිබුණු ජංගම දූරකථනද විසන්ධි කර ඇත. ඒ පිළිබඳව පොලිස් මූලස්ථානයෙන් කළ විමසීමකදී එහි නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඒකකයෙන් මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ලබා දීම නවතා දමා ඇති බවය.


මීට පෙර පැවති මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නමින් මාධ්‍ය ඒකකයක් පවත්වාගෙන යමින්, ආරක්ෂාව සම්බන්ධ තොරතුරු ඒ මගින් ලබාදීම සිදුකරනු ලැබූ අතර අළුතින් පිහිටුවන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයද ඒ ආකාරයේ එකක් බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.