පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අතුරලියේ රතන හිමි උඩරට විවාහ හා දික්කසාද නීතිය ඉවත් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික මන්ත‍්‍රී පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ජනවාරි 03 දින රජයේ ගැසට් පත‍්‍රයේ දෙවැනි කොටසේ අතිරේකයක් වශයෙන් එය පළවී ඇති අතර එය නිකුත් කර ඇත්තේ ජනවාරි 07 දිනය.

එම පනත උඩරට විවාහ හා දික්කසාද නීතිය ඉවත් කිරීමේ පනත යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති අතර එමගින් 1952 අංක 44 දරන උඩරට විවාහ හා දික්කසාද පනත අහෝසි වනු ඇත.

මීට පෙර අතුරලියේ රතන හිමි පෞද්ගලික මන්ත‍්‍රී කෙටුම්පතක් වශයෙන් මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතිය ඉවත් කිරීම සඳහාද විවාහ ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහාද යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

ඉඳුවර බණ්ඩාර