ලංකා බැංකුවේ අරමුදල්ද යොදවන බව සඳහන්

රජයට අයත් හෝටල් සමාගම් ඒකාබද්ධ කරමින් පිහිටුවීමට නියමිත ඒකාබද්ධ සමාගම වෙනුවෙන් ඇතිකරන ගිණුමක් සඳහා රුපියල් කෝටි 600ක් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් ලබා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇත.

මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එය ජුලි 15 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් වී ඇත. රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් එම මුදල් ලබාගැනීම සඳහා වූ අනුමැතිය කැබිනට් පත්‍රිකාවේ 6ඇ හි සඳහන් වන්නේ ‘පරිච්ඡේද අංක 3 හි සඳහන් ආකාරයට භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා විසින් අයිතිය දකින මව් සමාගමේ එස්කෝ ගිණුමේ රුපියල් බිලියන 6ක මුදලක් තැන්පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට නියෝග කිරීම’ යනුවෙන්ය.

මීට අමතරව අලුතින් පිහිටුවන මෙම ඒකාබද්ධ සමාගම සඳහා ලංකා බැංකුවද කොටස්කාර පාර්ශ්වයක් වශයෙන් එක් කර ගැනීමට නියමිත අතර එම බැංකුවෙන්ද අරමුදල් සම්පාදනය කර ගන්නා බව කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන්ය. එම ඒකාබද්ධ සමාගම පිහිටුවන්නේ කැන්විල් සමූහ ව්‍යාපාරය, ග්‍රෑන්ඞ් හයට් හෝටලය අයත් සිනෝ ලංකා හෝටල් සහ ස්පා සමාගම, හිල්ටන් හෝටලය අයත් හොටෙල් ඩිවලොපර්ස් (ලංකා) පොදු සමාගම හා ග්‍රෑන්ඞ් ඔරියන්ටල් හෝටලය ඒකාබද්ධ කරමින්ය.

මෙම ඒකාබද්ධ සමාගම යටතට පත්කර ඇති ග්‍රෑන්ඞ් හයට් හෝටල් ව්‍යාපෘතිය සඳහා පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු සමයේදී රුපියල් බිලියන 18.5ක මුදලක් රජයේ ආයතන තුනකින් ආයෝජනය කරනු ලැබූ අතර ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 8.5ක් ද ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම රුපියල් බිලියන 5ක්ද සේවක අර්ථසාධක අරමුදල රුපියල් බිලියන 5ක්ද ආයෝජනය කළේය. ග්‍රෑන්ඞ් හයට් හෝටලය සඳහා එම රාජ්‍ය ආයතන ආයෝජනය කළ මුදල්වලින් හම්බන්තොට හා නුවරඑළියේ ඉඩම් මිලදී ගැනීම ගැන පරීක්ෂණ සිදුකර නඩු පැවරීම් සිදුකළ අතර ග්‍රෑන්ඞ් හයට් හෝටලයේ ඉදිකිරීම් තවම නිමවී නැත.

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ග්‍රෑන්ඞ් හයට් හෝටල් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් වූ සිය මුදලින් විශාල කොටසක් මේ වන විටත් වියදම් කර ඇත. නව සමාගම යටතේද ග්‍රෑන්ඞ් හයට් හෝටලයේ වැඩ නිම කිරීම ප්‍රමුඛ කාර්යය ලෙස සිදුකරන බව කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වේ. ඒ සඳහා එම හෝටලයේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත්කර ඇති හොටෙල් ඩිවලොපර්ස් සමාගමේ සභාපති සිරිනිමල් පෙරේරාට රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව කටයුතු කිරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත. ඊට අමතරව මෙම සමාගමේ ආයෝජන කටයුතුවලට අදාළව පහසුකම් සලසන ලෙස ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට හා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට නියෝග කිරිමට අනුමැතිය ලබාදෙන ලෙසද කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් ඉල්ලා ඇත. ■