සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලය ගැන අප අසා ඇති කතාන්දර අනුව එය ඉතාම සරල හා කුඩා ඒකකයක් යැයි සිතෙනවා ඇති. ග‍්‍රහලෝක අටයි, ඒ ග‍්‍රහලෝකවල චන්ද්‍රයන් කිහිපයයි, ප්ලූටෝ නම් වාමන ග‍්‍රහයායි සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලය සම්පූර්ණ කරන බව අප සිතනවා විය හැකියි. එහෙත් එය ඊට වඩා බොහෝ සංකීර්ණයි. ග‍්‍රහලෝක ලෙස අප…