කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය කර ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය තත්වයට පත්කිරීමට තවමත් සමත්ව නැති ආණ්ඩුව මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට සූදානම් වීම දක්නට ලැබේ. මේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සංදර්ශන ගැන මහජනයාගේ පැත්තෙන් ඇත්තේ දැඩි විවේචනයකි. ඊට හේතුව සිය ජීවන පැවැත්ම බිඳ වැටී එය යළි සකස් වන්නේ කවදාදැයි නිනව්…