කොරෝනා යනු දේශපාලනික කාරණාවකි. සැබැවින්ම ඕනෑම මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලූවක් යනු දේශපාලනික කාරණාවකි. මේ සඳහා ලෝක ඉතිහාසයේත්, ශ‍්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේත් ඕනෑ තරම් සාධක ඇත. 1930 දශකයේ මුල් භාගයේ පැවති මැලේරියා වසංගතය ශ‍්‍රී ලංකාව හා සම්බන්ධ කදිම නිදසුනකි. ශ‍්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික දේශපාලනය ”සූරිය මල් ව්‍යාපාරය” ලෙස කරළියට…