මිලියන 2465කට මිලට ගැනීම වෙනුවට මිලියන 4343ක කුලී ගිවිසුමකට ගිහින් පෙර ගිවිසුම් කාලයේ ආයෝජනයේ ඩොලර් මිලියන 61 සඳහා ඩොලර් මිලියන 117 ධාරිතා ගාස්තු ගෙවලා විදුලි මාෆියාව ඇත්තක් යැයි කියවෙන කරුණක් මෑතකදී හෙළිදරව් විය. ඒ පසුගිය පෙබරවාරි 03 දින පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව රට පුරා විදුලිය කැපීම…