ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී සැඳෑ සමයට අප එළැඹෙමින් සිටිනවා. තීරණාත්මක තරඟ කිහිපයක්ම අවසාන වුණා. ශ‍්‍රී ලාංකික අපට ඒ සතිය සතුටුදායක එකක් වුණා. එහෙත් එංගලන්තයේ හදගැස්ම වැඩිවෙමින් පවතිනවා. සැබෑ සිංහයා ඕස්ට‍්‍රේලියාවට එරෙහි තරඟයේදී මන්දෝත්සාහී ලෙස ජයග‍්‍රහණය පුදදුන් ශ‍්‍රී ලංකාව, එංගලන්තයට එරෙහි තරඟයේදී අපේ සලකුණ තැබුවා. ඒ ජයග‍්‍රහණයේ…