‘අපි ඒක කළා. අපි වැඬේ ගොඩදැම්මා. මේ බහුතරය එක්ක එය කළ හැකියි. මෙම මැතිවරණයේදී බ්‍රෙක්සිට් අහවර කළ යුතුව තිබුණා. ඉතින්, බ්‍රෙක්සිට් අහවර කරමු. ඒත් සියල්ලට කලින් මිත‍්‍රවරුනි, අපි බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක අහවර කරලා ඉමු.‘ නාට්‍යරූපී කතාබහට කැමති බි‍්‍රතාන්‍ය කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ අගමැති අපේක්‍ෂක ලෙස බි‍්‍රතාන්‍ය මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත්…