දෙවැනි මනාපය තීරණාත්මකයි කථිකාචාර්ය සුමිත් චාමින්ද දැන් උදාවෙලා තියෙන දේශපාලන වාතාවරණය 2015 තිබුණු තත්වයට වඩා ඉතාම වෙනස් තත්වයක්. එදා සහ අද තිබෙන බල හවුල ගැන විශ්ලේෂණයක් ඇසුරින් ඒ දෙස බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලාපීය හා ගෝලීය දේශපාලන තත්වයත් සැලකිල්ලට අරගෙන විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. 2015දී මහින්ද…