කොවිඞ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් මැතිවරණය කල් දැමිය යුතු බවට කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් යෝජනා කර නොමැති බවත්, එක් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් පමණක් මැතිවරණ දිනය කල් දමන ලෙස යෝජනා කර ඇති බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය කියයි. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ මැතිවරණය කල් දැමීම පිළිබඳ ඉල්ලීමක් කර ඇතිදැයි…