කොවිඞ්-19 වසංගතයෙන් නැවත නැගී සිටීමට වැටුප් හා දීමනා කප්පාදුව, ඊපීඑෆ් ගෙවීම මඟහැරීම, වැඩ කාලය වැඩි කිරීම ඇතුළු සේවක අයිතිවාසිකම් දුර්වල කරන යෝජනා හාම්පුතුන් ඉදිරිපත් කර ඇති බව පොදු දේපල හා මානව හිමිකම් සුරැකීමේ මධ්‍යස්ථානය ලිපියක් මගින් පෙන්වාදී තිබේ. රජය මෙම කරුණු පිළිබඳව වෘත්තිය සමිති සමඟ…