පළාත් සභා මැතිවරණය හැකි ඉක්මනින් පැවැත්විය යුතු බවට සියලු දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයන් ඒකමතික තීන්දුවකට පැමිණ ඇති බවත්, එම තීන්දුව ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා වෙත දැනුම්දීමට නියමිත බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචිමාර්ග පැවසීය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් සහ සියලු දේශපාලන පක්ෂ  ලේකම්වරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සැප්තැම්බර්    24 වැනිදා පැවති රැස්වීමකදී එම එකඟතාව ඇති කරගෙන තිබේ. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂ සහ එය නොකරන පක්ෂ යන සියලු දේශපාලන පක්ෂ එම යෝජනාවට එකඟතාව පළ කර තිබේ. පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කළ යුතු බව කිසිම පක්ෂයක් එම සාකච්ඡාවේදී තම මතය ලෙස ඉදිරිපත් කර නැත.

එම සාකච්ඡාවේදී දේශපාලන පක්ෂ වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා ලබාදීමේදී විගණනය කරන ලද පිළිගත් විගණන වාර්තාවක්ද සහිතව ඉදිරිපත් කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම් දී ඇත. ඊට අමතරව සියලු දේශපාලන පක්ෂ වාර්ෂිකව පවත්වන ප්‍රධාන උත්සව පිළිබඳ දැනුම්දීමක් කරන ලෙසද එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.■