ෆොන්ට් මාස්ටර්ගේ අක්‍ෂර බන්ධනය

‘පුෂ්පානන්ද ඒකනායක’ කියන නම සමහරුන් දන්නේ හඳුනන්නේ නැති විය හැකි නමුත්, ලංකාවේ සිංහල භාෂාවෙන් මුද්‍රිත ඕනෑම දෙයක් – පාරේ සිටුවා ඇති අඩි සිය ගණනක් දිග පළල කටවුට් එකක සිට, පත්තරයක්, නවකතා පොතක් හරහා ලූණු පැකට් එකක, කුඩා බාම් කුප්පියක ලේබලය දක්වා වූ – අප කියවන්නේ … Continue reading ෆොන්ට් මාස්ටර්ගේ අක්‍ෂර බන්ධනය