පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර ඇති හඬපට ඇතුළත් සීඞී තැටිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට ලබාදෙනවාද නැද්ද යන්න පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීන්දු කරන බවත් කථානායකවරයා දැනුම් දී ඇත.

රන්ජන් රාමනායක මන්ත‍්‍රීවරයා පෙබරවාරි 05 වැනිදා එම සීඞී තැටිය පාර්ලිමේන්තුවට බාරදී තිබුණි. එම තැටියෙහි පිටපත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේදී කාර්ය මණ්ඩලය එම තැටිය ලබාදී තිබුණේ නැත. ඒ පිළිබඳව කතානායකවරයාගෙන් මන්ත‍්‍රීවරුන් විමසීමෙන් පසු, පක්ෂ නායක රැුස්වීමේදී ඒ ගැන තීන්දුවක් ගැනීමට තීරණය කර ඇත.