ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙතින් පාර්ලිමේන්තුවට ලබාදී නොතිබුණු බැඳුම්කර පිළිබඳ වෝහාරික වාර්තාවල ඇමුණුම් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ලබාදීමට මහ බැංකුව කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තුවට එම ඇමුණුම් ලැබී තිබෙන බව අනිද්දා වෙත අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තුවේ ප‍්‍රකාශකයෙක්  කීවේය. ජනවාරි 05 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට එය ලබාගත හැකි බවද එම ප‍්‍රකාශකයා කීය.

බැඳුම්කර ගනුදෙනු පිළිබඳව වෝහාරික වාර්තා පහ ජනවාරි 22 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් වෙත ලබාදී තිබුණි. එහිදී මන්ත‍්‍රීවරුන් පෙන්වාදුන්නේ එම වාර්තාවල ඇමුණුම් නොමැතිව, වාර්තාවල ඇති කරුණු සම්පූර්ණ නොවන බවය. ඒ අනුව ජනවාරි 23 දින කථානායකවරයාගේ ඉල්ලීම මත පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා එම ඇමුණුම් ලබාදෙන ලෙස මහ බැංකු අධිපතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබුණි.