වාසුදේව නානායක්කාර, ඉරාන් වික්‍රමරත්න, එම්.ඒ. සුමන්තිරන්, විදුර වික්‍රමනායක හා තාරක බාලසූරිය යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සිය වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ මහජනයාට දැකබලා ගැනීමට හැකි ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්කර ඇත.

පෙබරවාරි 28 දින කොළඹ නිපොන් හෝටලයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් එම මන්ත්‍රීවරුන් ඔවුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියට පත්කර ඇත.

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් පසුගිය කාලයේ ප්‍රසිද්ධියේ කරන ලද ඉල්ලීමක් පිළිගනිමින් එම මන්ත්‍රීවරුන් ඔවුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ මෙසේ ප්‍රසිද්ධියට පත්කර තිබේ.

එම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට ඔවුන් එක්වී ඇත්තේද ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා එක්වය.

එම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ එදින මාධ්‍යයට නිකුත් කර ඇති අතර මහජනයාට දැකබලා ගැනීම සඳහා එම වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රසිද්ධියට පත්කර ඇත.