වතු කම්කරුවෙකුගේ දිනක මූලික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කරන මෙන් වතු සංගම් විසින් පසුගිය කාලය තුළ සිදුකරන ලද ඉල්ලීම පසුපසට ගනිමින් එම සටන්පාඨය සාධාරණ වැටුපක් ලබා ගැනීම දක්වා වූ තත්වයකට වෙනස් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.
දිනකට රුපියල් 1000ක මූලික වැටුපක් තමන්ට ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමින් වතු කම්කරු ප්‍රජාව මේ වන විට අරගලයක දී සිටි. රුපියල් 1000ක මුදලක් මූලික වැටුප ලෙස කිසි ලෙසකින්වත් ලබා නොදෙන බව වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමයේ ස්ථාවරයයි.
දැනට රුපියල් 500ක්ව පවතින දිනක මූලික වැටුපට 25%ක වැටුප් වර්ධකයක් ලබාදී රුපියල් 600 දක්වා වැඩි කිරීමටත් ඊට අමතරව එයට වසරකට රුපියල් 25 බැගින් වසර තුනක කාලයකදී වැටුප් වැඩිවීම් ලබාදිය හැකි බවත් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය පැවති සාකච්ඡාවලදී සිය මතය වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත.
වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමයේ ස්ථාවරය සමඟ එකඟ වීමට ලංකා වතු කම්කරු සංගමයත්, ලංකා නිදහස් වතු කම්කරු සංගමයත්, ඒකාබද්ධ වතු කම්කරු සංගමයත් කැමැත්ත පළ කර ඇතැයි ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.■

වරුණ සූරියආරච්චි