ඉඳුවර බණ්ඩාර


ජනාධිපතිවරණය ආශ‍්‍රිතව රාජ්‍ය නිලධාරීන් සිදුකරන මානව හිමිකම් උල්ලංඝණයන් සහ කඩකිරීම් පිළිබඳ සොයාබැලීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පැමිණිලි බාරගැනීමේ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර ඇත.
පැය විසිහතර පුරාම එම ඒකකය ක‍්‍රියාත්මක වන අතර පැමිණිලි අංක 1996 අමතා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.


ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන පැමිණිලි ඒකක බාර නිළධාරී, මැතිවරණ පැමිණිලි බාරගැනීමේ ඒකකය, ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව අංක 14, ඒ.ආර්. ද මැල් මාවත. කොළඹ 04 යන ලිපිනයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. තවද ලිඛිත පැමිණිලි ෆැක්ස් අංක 0112505574ටද ඉදිරිපත් කළ හැකිය.