රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය හා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව යන ආයතන දෙක අමාත්‍යංශ විෂයන් සංශෝධනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ලබාදී ඇත.

පෙබරවාරි 26 වැනිදා නිකුත් කර ඇති මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් විශේෂයෙන් කර ඇත්තේ කැබිනට් නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දුන් රුවන් විජේවර්ධන මහතාට අයත් අමාත්‍යාංශ විෂයන් වෙන් කිරීමය.

ඒ අනුව ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය, ගුවන්විදුලි සංස්ථාව, රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ලේක්හවුස් ආයතනය, ලංකා පුවත් ආයතනය, සැලසිනේ ආයතනය හා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව රුවන් විජයවර්ධන මහතා යටතට පත් කර ඇත.

මීට අමතරව විශේෂ ප්‍රදේශ සංවර්ධන (කැබිනට් නොවන) අමාත්‍ය වී. රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා යටතට, ග්‍රාමීය පුනර්ජීවන අරමුදල, ග්‍රාමීය ආර්ථික පුනර්ජීවන අරමුදල (මූල්‍ය) හා ජනදිරිය අරමුදල (ග්‍රාමෝදය මණ්ඩල අරමුදල) පත්කර ඇත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර