අධ්‍යාපන ආයතන විවෘත කිරීම පිළිබඳව රජය තවම කිසිදු දැනුම්දීමක් කර නොතිබියදී කොළඹ මාලිගාවත්තේ කාල්ටන් පෙර පාසල එහි දෙමාපියන් කැඳවා මැයි 13 දින රැස්වීමක් පවත්වා ඇත.

එම පෙර පාසල බාරව කටයුතු කරන අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ලේලියක එම රැස්වීම මෙහෙයවා ඇත.

එම රැස්වීමේදී දෙමාපියන්ට දන්වා ඇත්තේ පෙර පාසල් දරුවන්ගේ මාසික ගාස්තු ගෙවන ලෙසය. එමෙන්ම 18 වැනි සඳුදා දින පැවැත්වෙන රැස්වීමට පැමිණෙන ලෙසය. කාල්ටන් පෙර පාසල් පවත්වාගෙන යනු ලන්නේ අගමැති බිරිඳ ශිරන්ති රාජපක්ෂ විසිනි. පෙර පාසලේ ඉගෙනුම ලබන ළමයින්ට ජාතික පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වීමේ අවස්ථාව මහින්ද රාජපක්‍ෂ පාලන කාලයේදී ලැබී තිබුණි.x

ඉඳුවර බණ්ඩාර