රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනය කරන්නකු වශයෙන්, විවිධ වර්ගයේ රාජ්‍ය ආයතනවල වැඩ කටයුතු විමර්ශනය කිරීමට අවස්ථාව ලබන්නට තරම් මම වාසනාවන්ත වීමි. මෙම ලිපියේ දී මගේ අරමුණ වන්නේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවල කාර්ය සාධනය වර්ධනය කිරීමේ දී මතුවන අභියෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම යි. දශක දෙකකට පෙර, නියාමන ආයතනයක් අලූතින්ම ආරම්භ…