ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර විශාල වෙනසක් පෙන්වා බලයට පත්වූ ආණ්ඩුවේ ක‍්‍රියාකාරීත්වය ප‍්‍රමාණවත් නොවන බව කියන අයත් ඉන්නවා නේද? විධායක මට්ටමෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් සිදුවෙමින් තිබෙනවා. නමුත් ව්‍යවස්ථාදායකය හරහා කරන්න ඕනෑ දේවල් තවත් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. නීති පැනවීම්, යම් රෙගුලාසි අනුමත කිරීම් වගේ දේවල්…