ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ 20වැනි සංශෝධනයක් ගෙනඒමට හේතුව ලෙස දක්වන්නේ ‘මට ලැබුණු ජනවරම 19 නිසා ක්‍රියාත්මක කරන්නට බැහැ’ යන්නය. තමාට ලැබුණු ජනවරම, ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක්කේ 19හි ඇති කුමන කුමන කාරණා නිසාදැයි කියන ප්‍රශ්නයට ජනාධිපතිවරයාවත්, අගමැති, අධිකරණ ඇමති ඇතුළු ඔහුගේ විද්වත් සනුහරයවත් මේ වන තෙක් සංයුක්තව පිළිතුරු…