රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ලෙස කටයුතු කොට, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමෙන් තනතුරු අහිමි වූ පුද්ගලයන්ට මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු සඳහා රජයේ නිල වාහන හා නිල නිවාස පාවිච්චියට ලබාදීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවත්, එය මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත් සඳහන් කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී සුනිල්…