මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය, නිදිපෙති එපා මඟහැරුණු නින්ද නැවත ගන්න බැහැ භාවනා, යෝග හා සංගීතයෙන් නින්ද ලැබිය හැකියි දවසේ ප‍්‍රශ්න නින්දට කලින් කොළයක ලියන්න මේ වෙනකොට මුළු ලෝකයම නිදාගන්නේ අඩුවෙන්. 1949දී කළ සංගණනයකදී සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු දිනකට නින්ද ලැබීමේ සාමාන්‍යය පැය 7 ඉක්මවූවා. මේ වෙද්දී දිනකට නිදාගැනීමේ සාමාන්‍යය…