ඔබගේ සංගීත ප‍්‍රසංග බැලූබැල්මට හරි අමුතුයි.. අපි පුරුදුවෙලා ඉන්නවා සංගීත ප‍්‍රසංග කරනකොට බැක්ඩ්‍රොප් එකක් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් ඒ බැක්ඩ්‍රොප් එක ප‍්‍රසංගය එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ. අපි හිතුවා එහෙම මතුපිටින් බැක්ඩ්‍රොප් එකක් දාගන්නේ නැතුව තව ඊට වඩා ගැඹුරට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ අනුව තමයි හිතුවේ පරිසරය…