ආණ්ඩුව ගේන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හුදු දහනවවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අහෝසි කිරීමක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්ද? මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනෑ, අපි කවුරුත් 19 වැනි සංශෝධනය කියලා එකක් ගැන කතාකරලා වැඩක් නැති බව. එහෙම කතා කිරීම වරදක්. අපි කතා කරන්න ඕනෑ දැන් තියෙන සම්පූර්ණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන. ඒක…