ඕනෑම භාෂාවක පහසුවෙන් පැහැදිලි කළ හැකි වචන මෙන්ම, මොන විදිහකින්වත් පරිපූර්ණ නිර්වචනයක් සැපයිය නොහැකි වචන සමුදායකුත් තිබේ. වචනයක් යනු, යම් අදහසක් ප්‍රකාශයට පත්කරන සංකේතයකි. ‘බඩගින්න’ යන අදහස ගැන ගැටලුවක් නැත. එහෙත් ‘ආදරය’ යන වචනය එසේ නොවේ. එකක් සරල ය. කායික ය. අනෙක, සංකීර්ණ ය. මානසික…