■ පොරොන්දු වුණේ තිරිඟු පිටිත් නවත්වන්න තරම් හාල් නිෂ්පාදනය කරන බව ■ ඇවිත් අවුරුද්දක් ෟ හාලුත් පිටරටින් ගෙන්වයි ■ ගෙවුණු වසරේ වී නිෂ්පාදනය, අවුරුද්දට කන්න ප්‍රමාණවත්     ‘දැනට ඇති සියලු ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කර කන්නයෙන් කන්නයට වෙනස් නොවන නව ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරනු…