අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් නිලධාරීන් 704 දෙනකු රටින් පිටවීම තහනම් කළ බව දන්වමින් ගුවන්තොටුපළට නම් ලැයිස්තුවක් යැවීම නිසා තමාගේ මානව හිමකම් උල්ලංඝනය වී ඇතැයි පවසමින් ඊට විරුද්ධව මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාත්‍යන්තර දිසාව භාර  අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ පොලිස් අධිකාරී රංජිත්…