පෝද්දල ජයන්ත යම් පුද්ගලයෙකු කිසියම් ඛේදවාචකයක් ගැන පූර්ව දැනුවත්භාවයකින් පසුවන අවස්ථාවක, ඔහුද එකී ඛේදවාචකයට මුහුණ දුන් පළමු නිමේෂයේදීම තමන්ට ද පෙරකී අපරාධය සිදුවනු ඇතැයි ස්ථීරවම නිගමනයකට එළඹේ. ඔහු යම් විදියකින් මරණයට පත් නොවුණහොත්, මේ මොහොතේ මරා දමනු ඇතැයි දැනුණු බිය ඔහුගේ ජීවීතයම යළි යළි මර…