පුංචිරාලගේ සෝමසිරි පානම් පත්තුව සුරැකීමේ සංවිධානයේ සංවිධායක පානම නැගෙනහිර පළාතේ, අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ලාහුගල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ප‍්‍රදේශයකි. 2009 දී පානම ගම්වැසියන්ට පහරදී පලවා හැර තිබුණි. පානම ඉඩම් අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීමේ අරගලය එදා සිට අද දක්වා දිවෙයි. පානම ඉඩම් ප‍්‍රශ්නයේ අතීතයත්, එයට වත්මන් ආණ්ඩුවේ නායකයන්ට තියෙන සම්බන්ධයත්…