‘සුදූ පුරවැසි අධ්‍යාපනය පේපර්ස් එවලා..’ මේ සටහන ලිවීමට පෙර කල්පනා කරමින් සිටින මොහොතේ ලියුම්කාරියගේ අසල්වැසි නිවසකින් එවැනි දෙබසක් ඇසුණි. පිටතට පැමිණ බලන විට කුඩා බයිසිකලයක් පදිමින් සිටි දරුවා මුහුණ එල්ලාගෙන සිටිනු පෙනුණි. ‘මගේ එක් පන්තියක ළමයි ඉතාම සුළු පිරිසකගෙ මාපියන්ට විතරයි ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙන්නේ. ඒ…