මුලතිව්හි මාන්කුලම් රෝහලේ කැණීම් කරන මොහොතක මිනිස් අස්ථි කොටස් 20ක පමණ ප‍්‍රමාණයක් හමුවී තිබේ. ඒ එම රෝහලේ ඉදිකිරීම් කරන අතරතුර කරන ලද හෑරීමකදීය. රෝහල් භූමියකින් සමූහ මිනී වළක යැයි සිතිය හැකි අන්දමේ අස්ථි කොටස් හමුවීම එතරම් වැදගත් ප‍්‍රවෘත්තියක් නොවන බව සිතූ නිසාදෝ මාධ්‍ය ආයතන ගණනාවක්…