නිහඬතාව යනු භෞතික නිහඬතාව හෙවත් ශබ්දයෙන් තොර වීමම නොවේ. බහුවිධ ශබ්ද අතර නිර්-ශබ්දය වෙනුවෙන් අප දියුණු කරගන්නා සංවේදිතාවකි. හෑගොඩ කවියාගේ කවියෙහි සෑම විශිෂ්ට අවස්ථාවකම ඔහු අපට ආරාධනා කරන්නේ මේ නෙක නෙක මනුෂ්‍ය ඝෝෂාකාරිත්වය අතරම ආත්මීය නිහඬතාවක අසිරිය වෙතය. ලාල් හෑගොඩගේ අලුත් කවිපොත් සිඟිත්ත පළවෙන බවට…