එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ නායකත්ව මණ්ඩලයක් ඇතිකර එම නායකත්ව මණ්ඩලයේ නායකත්වය සහ පක්ෂයේ මහලේකම් තනතුර කරු ජයසූරිය මහතා වෙත ලබාදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදය විසඳීම සඳහා රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා එකඟතාවකට පැමිණ ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. නායකත්ව මණ්ඩලයේ නායකත්වයට අමතරව එජාපයේ මහාලේකම් ධුරය කරු ජයසූරිය මහතා වෙත…