ඉන්දියාවේ ලඩක් ප්‍රදේශය වෙනම ප්‍රාන්තයක් ලෙස නම් කිරීමට ඉන්දීය මධ්‍යම රජය පියවර ගෙන තිබුණි. ජම්මු කාෂ්මීර් අර්බුදයට අදාලව, එම ප්‍රදේශවල පරිපාලනය වෙනස් කිරීමට ඉන්දීය රජය ගත් පියවරවල දිගුවක් ලෙස ලඩක් ප්‍රාන්තය වෙනම නම්කර ඇත. එහෙත් ලඩක් ප්‍රාන්තයට වෙනම ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවක් හෝ මහඇමතිවරයෙකු බිහි නොකරනු ඇත….