කොවිඩ්-19  අරමුදල සඳහා ඔවුන්ගේ කැමැත්තකින් තොරව නැගෙනහිර පළාත් පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ මැයි මස වැටුපෙන් දිනක වැටුප කපාගැනීමට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකමුතුව තීරණය කර ඇතැයි එහි කැඳවුම්කරු ජෝසෆ් ස්ටාලින් පවසයි. එම වැටුප් කපාගැනීම ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප සම්බන්ධයෙන් කරන ලද…