ගවයාට වැඩිපුරම දේවත්වයෙන් සලකන රට ඉන්දියාවය. ඉන්දියාව ලොව විශාලම කිරි පරිභෝජකයාය. ලොව ලොකුම කිරි නිෂ්පාදකයාත් ඉන්දියාවය. ලොව දෙවැනි විශාලතම හරක් මස් අපනයනය කරන්නාත් ඉන්දියාවය. ලෝකයේ හරක් මස් අවශ්‍යතාවෙන් සීයට 6ක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉන්දියාවමය. ඒ රටේ කිරි නිෂ්පාදනය හා හරක් මස් නිෂ්පාදනය අතර ඍජු සම්බන්ධයක් ඇත….