ලංකාවේ යූටියුබ් ජනගහනය මිලියන 6.8ක් ගූග්ල් ජනගහනය මිලියන 6.5ක් ෆෙස්බුක් ජනගහනය මිලියන 6.2ක් හිතට නැගෙන විවිධාකාර දේවල් ගූග්ල් නොකර ජීවත්විය නොහැකි තැනට දැන් අප පත්ව සිටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන අයෙකු දිනකට වචන කීයක් ගූග්ල්හි සොයා බලනවා ඇතිද. පසුගිය සතියේදී ගූග්ල් සමාගමේ මව් සමාගම වන…