1978 දී අලුතෙන් අපේ සමාජ සංවාදයට එක් වූ කාරණා දෙකක් තිබුණි. එකක්, රටේ ආර්ථිකය විවෘත වීමයි. ඒ ගැන කතා කිරීම මේ ලිපියේ අරමුණ නොවේ. දෙවැන්න, විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීමයි. 1978න් පසු ආසන්නතම ඉතිහාසය ගැන සොයා බැලුවොත් කෙනෙකුට පෙනී යන ප්‍රධාන දෙයක් තිබේ. එනම්,…